وقتی ابتدا به این درب نگاه می کنیم، ضخامت، سرسختی و خشونت جلب توجه می کند، در حالی که ریزه کاریها و هنرهایی که آهنگرهای مجرب شرکت ثامن در این در به کار برده اند جلوه ای از زیبایی را به ارمغان آورده است. هنرهای جوشکاری با دقت و خمکاری های کوره ای در این درب اوج هنر آهنگری را نشان می دهد.

محصول: دسته گل
سازنده: مهندس قادری
آرشیتکت: مهندس محمودی
آدرس: ابتدای جاده چالوس