هر کشوری برای تاریخچه خود احترام خاصی قائل است. کشوری همچون ایران با تمدنی به این وسعت چگونه می تواند هخامنش را از یاد ببرد. تمدن، اعتبار، زندگی، شکوه و قدرت هخامنش بعد از گذشت 2000 سال همچنان در طرح های هخامنش دیده می شود. شرکت ثامن نیز به اندازه سهم خود گوشه ای از این عظمت و اعتبار را با درب هخامنش خود به نمایش گذاشته است.

محصول: هخامنش
سازنده: مهندس صمدی
آرشیتکت: مهندس صمدی
آدرس: لواسان - جاده کمربندی