برگ تاج راست درب سنس

وزن ( کیلو ): 2/1 کيلوگرم
سایز: 48*16 سانتي متر

کد: 101

برگ تاج چپ درب سنس

وزن ( کیلو ): 2/1 کيلوگرم
سایز: 48*16 سانتي متر

کد: 102

هلال درب لادن چپ

وزن ( کیلو ): 2/67 کيلوگرم
سایز: 70.5*21 سانتي متر

کد: 109

هلال درب لادن راست

وزن ( کیلو ): 2/67 کيلوگرم
سایز: 70.5*21 سانتي متر

کد: 110

صدفي شعله اي

وزن ( کیلو ): 4/74 کيلوگرم
سایز: 42*39 سانتي متر

کد: 111

آناناس کاجي کراوات

وزن ( کیلو ): 2/11 کيلوگرم
سایز: 21*28.5 سانتي متر

کد: 112

کتيبه کوچک پنج پر

وزن ( کیلو ): 0/785 کيلوگرم
سایز: 16*16 سانتي متر

کد: 113

يکسر فر نخلي حلزوني

وزن ( کیلو ): 0/425 کيلوگرم
سایز: 12*17 سانتي متر

کد: 114

دايره نخلي

وزن ( کیلو ): 0/325 کيلوگرم
سایز: 12*12 سانتي متر

کد: 115

يکسر فرنخلي

وزن ( کیلو ): 0/43 کيلوگرم
سایز: 22*9 سانتي متر

کد: 116

آناناس دو قلوه نخلي

وزن ( کیلو ): 0/595 کيلوگرم
سایز: 12*25 سانتي متر

کد: 117

آناناس قلوه نخلي

وزن ( کیلو ): 0/635 کيلوگرم
سایز: 12*25.5 سانتي متر

کد: 118

حاشيه22*22دو قلوه بر عکس نخل

وزن ( کیلو ): 0/61 کيلوگرم
سایز: 22*22 سانتي متر

کد: 119

حاشيه14*14دو قلوه بر عکس نخل

وزن ( کیلو ): 0/3 کيلوگرم
سایز: 14*14 سانتي متر

کد: 120

کتيبه متوسط نخل

وزن ( کیلو ): 0/485 کيلوگرم
سایز: 23.5*8 سانتي متر

کد: 121