دستگیره699

وزن ( کیلو ): 0.810
سایز: 7.5x30

کد: 699

ابتدای پله پوست ماری

وزن ( کیلو ): 7.8
سایز: 40x65

کد: 698

شماره نه

وزن ( کیلو ): 0.31
سایز: 12

کد: 697

شماره هشت

وزن ( کیلو ): 0.32
سایز: 12

کد: 696

شماره هفت

وزن ( کیلو ): 0.31
سایز: 12

کد: 695

شماره شش

وزن ( کیلو ): 0.34
سایز: 12

کد: 694

شماره پنج

وزن ( کیلو ): 0.29
سایز: 12

کد: 693

شماره چهار

وزن ( کیلو ): 0.3
سایز: 12

کد: 692

شماره سه

وزن ( کیلو ): 0.33
سایز: 12

کد: 691

شماره دو

وزن ( کیلو ): 0.35
سایز: 12

کد: 690

شماره یک

وزن ( کیلو ): 0.247
سایز: x12

کد: 689

شماره صفر

وزن ( کیلو ): 0.27
سایز: x12

کد: 688

ابتدای پله کله قندی انگشتی

وزن ( کیلو ): 0.9
سایز: 9x14.5

کد: 687

یکسر فر حلزونی

وزن ( کیلو ): 0.325
سایز: 12x15

کد: 686

یکسر فر لوستری

وزن ( کیلو ): 0.47
سایز: 9x21

کد: 684