دستگيره نفر رو پايه تسمه اي

وزن ( کیلو ): 1/6 کيلوگرم
سایز: 8*8*37 سانتي متر

کد: 125

دستگيره نفر رو سلطنتي

وزن ( کیلو ): 1/17 کيلوگرم
سایز: 4.5*9*35 سانتي متر

کد: 149

دستگيره لوکس 2

وزن ( کیلو ): 1/305 کيلوگرم
سایز: 34*5*9 سانتي متر

کد: 164

دستگيره لوکس 3

وزن ( کیلو ): 1/27 کيلوگرم
سایز: 36*5*9 سانتي متر

کد: 178

دستگيره مچي

وزن ( کیلو ): 0/74 کيلوگرم
سایز: 26*4 سانتي متر

کد: 380

دستگيره نفر رو سرو

وزن ( کیلو ): 1/5 کيلوگرم
سایز: 6*36 سانتي متر

کد: 537

جا قفلي بافته چپ

وزن ( کیلو ): 1/48 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 571

جا قفلي بافته راست سوراخدار

وزن ( کیلو ): 1/53 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 572

جا قفلي قطره اي چپ

وزن ( کیلو ): 1/58 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 575

جا قفلي قطره اي راست سوراخدار

وزن ( کیلو ): 1/63 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 576

دستگيره نفر رو ضربدار

وزن ( کیلو ): 1/28 کيلوگرم
سایز: 8*37 سانتي متر

کد: 578

جا قفلي پروانه چپ

وزن ( کیلو ): 1/29 کيلوگرم
سایز: 13/31 سانتي متر

کد: 581

جا قفلي پروانه راست سوراخدار

وزن ( کیلو ): 1/25 کيلوگرم
سایز: 13/31 سانتي متر

کد: 582

جا قفلي سرو چپ

وزن ( کیلو ): 1/35 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 598

جا قفلي سرو راست سوراخدار

وزن ( کیلو ): 1/34 کيلوگرم
سایز: 13*31 سانتي متر

کد: 599