برگ ورقی قپه ریز

وزن ( کیلو ): 0.03
سایز: 3.5x3.5

کد: 635

قطعه ورقی زیر پایه کله قندی

وزن ( کیلو ): 0.071
سایز: 9x9

کد: 633

برگ ورقی کلوچه

وزن ( کیلو ): 0.05
سایز: 6.3x6.3

کد: 632

برگ ورقی قپه

وزن ( کیلو ): 0.095
سایز: 6.5x6.5

کد: 631

برگ ورقی پنج پر

وزن ( کیلو ): 0.09
سایز: 9.5x9.5

کد: 630

برگ ورقی خورشیدی

وزن ( کیلو ): 0.14
سایز: 10.5x10.5

کد: 628

برگ ورقی نقش قالی

وزن ( کیلو ): 0.11
سایز: 7.5x7.5

کد: 627

برگ ورقی پری راست

وزن ( کیلو ): 0.07
سایز:

کد: 618

برگ ورقی پری چپ

وزن ( کیلو ): 0.07
سایز:

کد: 617

برگ ورقی راست

وزن ( کیلو ): 0.068
سایز:

کد: 616

برگ ورقی چپ

وزن ( کیلو ): 0.68
سایز:

کد: 615

برگ ورقی مو راست

وزن ( کیلو ): 0.09
سایز:

کد: 614

برگ ورقی مو چپ

وزن ( کیلو ): 0.09
سایز:

کد: 613