گلدانی 88*100 سلطنتی

وزن ( کیلو ): 11.67
سایز: 88x100

کد: 1036

قطعه گلنرده کله فر

وزن ( کیلو ): 0.39
سایز: 19x12

کد: 984

قطعه گلنرده قلوه یکسر فر راست

وزن ( کیلو ): 0.58
سایز: 15x22

کد: 298

قطعه گلنرده قلوه یکسر فر چپ

وزن ( کیلو ): 0.58
سایز: 15x22

کد: 297

قطعه گلنرده قلوه 25 برگی

وزن ( کیلو ): 0.78
سایز: 18x25

کد: 296

قطعه گلنرده اس نارنج راست

وزن ( کیلو ): 0.64
سایز: 15x32

کد: 295

قطعه گلنرده اس نارنج چپ

وزن ( کیلو ): 0.67
سایز: 15x32

کد: 294

گلنرده برگی75 دو شکم

وزن ( کیلو ): 2.16
سایز: 24x75

کد: 290

تاج چشمی

وزن ( کیلو ): 4.65
سایز: 90x46

کد: 286

سپری فرمانداری

وزن ( کیلو ): 5.68
سایز: 63x70

کد: 277

گلنرده برگی120 گل سبد

وزن ( کیلو ): 6.48
سایز: 39x120

کد: 269

گلنرده برگی75 کوزه ای

وزن ( کیلو ): 2.9
سایز: 23x75

کد: 255

گلنرده برگی75 ترکیه ای

وزن ( کیلو ): 3.18
سایز: 24x75

کد: 253

گلنرده برگی75 کره ای قلوه ای

وزن ( کیلو ): 3.36
سایز: 33x75

کد: 252

گلنرده برگی 90 زنبقی قلقلی

وزن ( کیلو ): 3.4
سایز: 37x90

کد: 251