قطعه گلنرده قلوه گندمي

وزن ( کیلو ): 0/51 کيلوگرم
سایز: 26*16 سانتي متر

کد: 202

قطعه گلنرده قوي دو فردار راست

وزن ( کیلو ): 1/39 کيلوگرم
سایز: 28*43 سانتي متر

کد: 207

قطعه گلنرده قوي دو فردار چپ

وزن ( کیلو ): 1/39 کيلوگرم
سایز: 28*43 سانتي متر

کد: 208

قطعه گلنرده قلوه 12 گندمي

وزن ( کیلو ): 0/3 کيلوگرم
سایز: 12 سانتي متر

کد: 254

قطعه گلنرده اس گندمي و فر بسته

وزن ( کیلو ): 0/67 کيلوگرم
سایز: 33.5*14.5 سانتي متر

کد: 264

قطعه گلنرده قلوه 14 قلقلي

وزن ( کیلو ): 0/35 کيلوگرم
سایز: 14 سانتي متر

کد: 266

قطعه گلنرده قلوه 15

وزن ( کیلو ): 0/56 کيلوگرم
سایز: 15*21 سانتي متر

کد: 283

قطعه گلنرده قلوه فر دار

وزن ( کیلو ): 1/17 کيلوگرم
سایز: 34*25 سانتي متر

کد: 284

قطعه گلنرده قلوه فر بسته

وزن ( کیلو ): 1/19 کيلوگرم
سایز: 39.5*29.5 سانتي متر

کد: 285

قطعه گلنرده قلوه فر بسته بزرگ

وزن ( کیلو ): 1/43 کيلوگرم
سایز: 45.5*33 سانتي متر

کد: 287

قطعه گلنرده قلوه فر بسته

وزن ( کیلو ): 0/75 کيلوگرم
سایز: 28*19 سانتي متر

کد: 288

قطعه گلنرده قلوه 20

وزن ( کیلو ): 0/44 کيلوگرم
سایز: 20*14 سانتي متر

کد: 289

قطعه گلنرده ويرگول فرجي 19

وزن ( کیلو ): 0/6 کيلوگرم
سایز: 19*31 سانتي متر

کد: 293

قطعه گلنرده اس نارنج چپ

وزن ( کیلو ): 0/67 کيلوگرم
سایز: 15*32 سانتي متر

کد: 294

قطعه گلنرده اس نارنج راست

وزن ( کیلو ): 0/67 کيلوگرم
سایز: 15*32 سانتي متر

کد: 295