اعضا هیئت مدیره
 
  • آقای سعید داستانی
رئیس هیئت مدیره؛ مدیر فناوری، طرح و توسعه

 
  • آقای مهدی داستانی
نایب رئیس هیأت مدیره؛ مدیر کارخانه

 
  • آقای روح اله داستانی
مديرعامل؛ مدیر فروش و بازرگانی

 
  • آقای صادق داستانی
عضو هیئت مدیره، مدیر تبلیغات و بازاریابی

 
  • آقای محمدرضا داستانی
عضو هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره کارخانه فولاد ثامن