صادر کننده نمونه

توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت بین الملل علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی، تاثیر بسزایی بر اشتغال کشور می گذارد؛ در همین راستا جهت گیری جریان اقتصاد در ایران در حال تحول به سوی اقتصاد غیر نفتی می باشد.
ثامن فرفورژه جهت تحقق یافتن این هدف سرنوشت ساز، عزم خود را جزم نموده و موفق گردیده طی سال های متوالی خود را به عنوان یکی از صادرکنندگان برتر استان تهران و اولین قطب صنعت فرفورژه در خاورمیانه معرفی نماید. یکی از آخرین دستاوردهای این مجموعه کسب مقام صادرکننده برتر سال 1395 می باشد.