ارغوان

کد: 3429

درب ارغوان از جمله درب هایی می باشد که برای اولین بار صنعت CNC را وارد مجموعه صنعتی ثامن نمود. هنر آهنگری با جمع آوری مجموعه CNC، چهارپهلو، تسمه، چدن، پیم های فلزی، میلگرد و سایر متریال صنعتی به این درب ابهت خاصی داده است.درب ارغوان از جمله درب هایی می باشد که برای اولین بار صنعت CNC را وارد مجموعه صنعتی ثامن نمود. هنر آهنگری با جمع آوری مجموعه CNC، چهارپهلو، تسمه، چدن، پیم های فلزی، میلگرد و سایر متریال صنعتی به این درب ابهت خاصی داده است.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3429 220 310 300 420 510
درب بزرگ 3429 220 310 330 465 560
درب بزرگ 3429 220 310 350 490 600
درب کوچک 3430 220 275 110 125 180
ستون 3432 220 220 50 150 ---
حصار 3431 110 160 180 115 ---