ارغوان لوکس

کد: 3506

حتی اگر دور تا دور محیط زندگی شما را حصار کرده باشند امیدی که خداوند برای همه موجودات آفریده است ایشان را برای زندگی امیدوار می کند. وقتی به حصارهای دور تا دور این درب توجه می کنید زندگی را در میان آن خواهید یافت که نمونه ای از این زندگی ها عبارتند از اردک، ماهی، دلفین، ستاره دریایی و حلزون که در قسمت وسط این درب به عینه دیده می شود. در قسمت بالای این درب نمادی از ابر، باران و رعد مشاهده می شود که به زیبایی های پایین این درب که با موج دریا تزیین شده است پیوند خورده است. مجموعه ای از این حیاط زیبای خداوند، جلوه ای زیبا از صنعت و زندگی را در کنار هم گرد آورده است.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3506 260 280 300 575 655
درب بزرگ 3506 260 280 330 630 730
درب بزرگ 3506 260 280 350 670 775
درب کوچک 3507 260 270 110 165 230
ستون 3508 260 300 50 280 ---
حصار 3509 140 160 195 115 ---

تصاویر