هخامنش

کد: 3403

هر کشوری برای تاریخچه خود احترام خاصی قائل است. کشوری همچون ایران با تمدنی به این وسعت چگونه می تواند هخامنش را از یاد ببرد. تمدن، اعتبار، زندگی، شکوه و قدرت هخامنش بعد از گذشت 2000 سال همچنان در طرح های هخامنش دیده می شود. شرکت ثامن نیز به اندازه سهم خود گوشه ای از این عظمت و اعتبار را با درب هخامنش خود به نمایش گذاشته است.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3403 240 280 300 540 630
درب بزرگ 3403 240 280 330 590 690
درب بزرگ 3403 240 280 350 625 730
درب بزرگ 3404 240 265 110 160 215
درب بزرگ 3414 240 315 45 210 ---
درب بزرگ 3413 125 125 200 120 ---