دسته گل

کد: 3419

وقتی ابتدا به این درب نگاه می کنیم، ضخامت، سرسختی و خشونت جلب توجه می کند، در حالی که ریزه کاریها و هنرهایی که آهنگرهای مجرب شرکت ثامن در این در به کار برده اند جلوه ای از زیبایی را به ارمغان آورده است. هنرهای جوشکاری با دقت و خمکاری های کوره ای در این درب اوج هنر آهنگری را نشان می دهد.

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3419 270 350 300 820 970
درب بزرگ 3419 270 350 330 900 1060
درب بزرگ 3419 270 350 350 955 1120
درب کوچک 3420 240 300 110 300 375
ستون 3421 270 332 60 300 ---
حصار 3422 110 165 150 155 ---