انگلیسی

کد: 3700

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3700 235 305 300
درب کوچک 3701 230 260 110