انگلیسی سرو

کد: 3715

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3715 235 305 300
درب کوچک 3716 230 260 110