ترک

کد: 3730

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3730 235 295 300
درب کوچک 3731 235 255 110