نسترن

کد: 3745

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3745 230 286 300
درب بزرگ 3746 230 258 110