لادن

کد: 3786-3787

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3786 230 300 300
درب کوچک 3787 230 280 110

تصاویر