ترکمن شمالی

کد: 3790-3791

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3790 230 300 300
درب کوچک 3791 230 265 110

تصاویر