طاووس

کد: 3794

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3794 230 250 300

تصاویر