پروژه درب ویلایی

وقتی ابتدا به این درب نگاه می کنیم، ضخامت، سرسختی و خشونت جلب توجه می کند ...