قالب گیری و قرص گیری

ریخته گری توسط قالب های مخصوصی انجام می شود؛ اینگونه قالب ها به نام قرص شناخته می شوند. واحدهای ریخته گری ثامن فرفورژه برای تولید روزانه 90 تن محصولات ریخته گری خود نیاز به تعداد زیادی از این قالب ها دارد. این قالب ها توسط 90 دستگاه قرص گیری مخصوص در دوسالن مجزا آماده میشوند. به جهت افزایش سرعت و کیفیت کار، مجموعه ثامن واحد های قرص گیری را به واحد های ریخته گری نزدیک کرده و آنها را در کنار یکدیگر ساخته است.