خط پرس کاری سرد

واحد پرسکاری ورق های رول فولادی را توسط دستگاه های پرس ضربه ای برش داده و سپس با بهره گیری از فناوری پرس هیدرولیک برگ های تولیدی را نقش دا می نماید. لازم به ذکر است تولید روزانه این واحد 10 تن می باشد.