خط پرس کاری گرم

علت نامگذاری این واحد به پرس گرم استفاده از فشار بسیار زیاد توسط دستگاه به آهن های گداخته می باشد. چهارپهلو های تولید شده در انبار چهارپهلو و پروفیل برای قسمت های مختلف تولیدات نیاز به نقش و نگارهای خاصی دارند؛ برای نقش دار کردن پروفیل های از پرس گرم استفاده می شود. ابتدا چهارپهلوهای سرد را داخل کوره مجاور هر دستگاه قرار میدهند تا گداخته شود، سپس با استفاده از دستگاه و فشار بسیار زیادی که به آن وارد میشود نقش های متنوعی تولید می شود.

تصاویر