خط قیچی

این خط در کنار انبار چهارپهلو مستقر شده است و توسط 20 دستگاه قیچی فعالیت می کند. تقریبا تمامی واحد های تولیدی این مجموعه از این مواد اولیه استفاده می کنند به همین دلیل از این خط به عنوان واحد مادر یاد می شود که روزانه نزدیک به 80 تن چهارپهلوی اولیه را جهت مصارف مختلف در ابعاد متنوع تولید می کند. 

تصاویر