انبار ملزومات

تمام فرایند های تولیدی کارخانه نیاز به مواد اولیه دارند. نیروی انسانی و تمامی خطوط از تجهیزاتی استفاده می کنند که تهیه و مدیریت آنها بر عهده واحد تدارکات است. این تجهیزات به جهت سهولت دسترسی و تهیه گزارشات مورد نیاز در انبار ملزومات نگهداری می شوند.