سنگ کاری

تولید قطعات چدنی توسط ریخته گری و اتصال قطعه های مختلف فلزی به یکدیگر، باعث تولید زائده هایی می شود که شکل ظاهری محصول نهایی را از بین می برد. به همین جهت و به دلیل تمیزکاری تمامی قطعات از اینگونه مسائل، واحد سنگ کاری دست به کار می شود.