آفتابگردان

کد: 3750

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3750 230 271 300
درب بزرگ 3751 230 271 110