انگلیسی

کد: 3710

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3710 235 305 300
درب کوچک 3711 230 260 110