انگلیسی جدید

کد: 3720

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3720 225 280 300
درب کوچک 3721 225 250 110