انگلیسی اطلسی با کد 624

کد: 3705

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3705 230 305 300
درب کوچک 3706 230 260 110