غنچه

کد: 3740

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3740 235 375 300
درب کوچک 3741 235 285 110