سلطنتی

کد: 3755

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3755 230 295 300
درب کوچک 3756 230 280 110