پروانه

کد: 3770

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3770 235 295 300
درب بزرگ 3771 235 255 110