کراوات

کد: 3765

نوع کد ارتفاع جانبی ارتفاع متوسط طول وزن ( کیلو ) وزن با قاب
درب بزرگ 3765 230 300 300
درب بزرگ 3766 230 286 110